Біла Церква. Школа № 17

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Методична проблема

 

 

 

 

 

 "Створення сприятливих умов для формування компетентностей, спрямованих на самовизначення, самореалізацію особистості"

Методичний проект

«Реалізація науково-методичної проблеми БЗШ І-ІІІ ступенів № 17»

 

Автор проекту:  Новохацька Лідія Володимирівна, заступник директора школи з НВР Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Білоцерківської міської ради Київської області.

 

Учасники проекту: педагогічний колектив.

 

База реалізації проекту: Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Білоцерківської міської ради Київської області.

 

Актуальність проекту

     Традиційна освітня парадигма, основу якої складають знання, уміння й навички, поступається місцем новій, в основі якої – формування життєвої компетентності школяра, що передбачає мобільність знань, гнучкість методів і критичність мислення, тобто здатність використовувати наявні знання та вміння на вищому рівні, переносити їх у різні ситуації, застосовувати практично, робити правильні висновки.

     Отже, якість освіти – це не тільки якість навченості, а й якість освіченості. І саме компетентнісно зорієнтований підхід до навчання та виховання є підґрунтям для виховання конкурентноспроможного випускника, здатного ефективно працювати й навчатися упродовж життя, оберігати та примножувати цінності національної культури й громадянського суспільства.

      Компетентнісний підхід розглядають як своєрідну відповідь на проблемну ситуацію в освіті, що виникла внаслідок протиріччя між необхідністю забезпечити сучасну якість і неможливістю розв’язати це завдання традиційним шляхом за рахунок подальшого збільшення обсягу інформації, яку мають опанувати школярі. Саме тому педагогічний колектив гімназії обрав проблемну тему «Формування ключових компетентностей як ціннісних орієнтацій навчальної діяльності та виховної взаємодії вчителя й учня».

      На розв’язання цієї проблемної теми розроблено методичний проект.

 

Мета проекту: створення умов для реалізації проблемної теми школи.

 

Завдання проекту:

1.     Вивчення науково-теоретичної бази компетентнісно орієнтованого підходу в освіті.

2.     Створення моделі компетентнісного випускника школи.

3.     Підвищення професійної компетентності вчителя.

4.     Створення моделей уроків, спрямованих на формування ключових компетентностей учнів.

5.     Створення умов щодо впровадження моделі компетентнісно орієнтованого навчально-виховного процесу.

6.     Накопичення перспективного педагогічного досвіду вчителів школи щодо забезпечення компетентнісно орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі.

 

Тип проекту: науково-експериментальний, практично орієнтований.

 

Тривалість проекту: 2019– 2023 рр.

 

Етапи реалізації проекту

І Мотиваційний:

·        аналіз сучасних вимог до освіти та відповідних науково-педагогічних концепцій, орієнтованих на їх задоволення;

·        аргументація доцільності вибору проблемної теми роботи школи на 2019-2023 рр.; усвідомлення та прийняття педагогічним колективом основних завдань щодо її реалізації.

ІІ Організаційний:

·        планування діяльності педагогічного колективу щодо забезпечення проблемної теми;

·        розподіл конкретних питань дослідження.

ІІІ Контрольно-виконавський:

·        реалізація плану діяльності відповідно до перспектив розв’язання загальних і конкретних питань;

·        створення власного педагогічного досвіду в компетентнісно орієнтованій системі навчання й виховання.

ІV Підсумковий:

·        аналіз роботи над проблемною темою;

·        презентація досвіду педагогічного колективу в роботі над упровадженням компетентнісно орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу.

 

Результати проекту: створення моделі компетентнісно орієнтованого навчально-виховного процесу в школі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація проблемної теми школи « Створення сприятливих умов для формування компетентностей, спрямованих на самовизначення, самореалізацію особистості»

 

Етап реалізації

Зміст роботи

Відповідальний

Термін виконання

Форма узагальнення

Мотиваційний

Обґрунтування актуальності та прийняття колективом доцільності роботи над упровадженням компетентнісно орієнтованого підходу

Заступник директора школи  з науково- методичної роботи

Травень 2019 р.

Рішення педагогічної ради

Обговорення перспектив вивчення поставленого питання в методичних комісіях учителів школи

Керівники МР

Серпень 2019 р.

Рішення МР про початок роботи над реалізацією проблемної теми школи

Організаційний

Ознайомлення педагогічного колективу з технологією реалізації проблемної теми школи

Заступник директора школи  з науково- методичної роботи

Серпень 2019 р.

Виокремлення структурних одиниць проблемної теми школи

Створення творчих груп учителів

Науково-методична рада

Серпень 2019 р.

 

Контрольно-виконавський

Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, новими педагогічними технологіями

Заступник директора школи  з науково- методичної роботи, керівники творчих груп

Вересень 2019 р. – січень 2020 р.

Міні- проекти щодо висвітлення теоретичної бази ключових компетентностей учнів

Створення моделей компетентнісного учня початкової, середньої та старшої школи

Заступник директора школи  з науково- методичної роботи, керівники МР

Березень 2019р.

Презентація моделей і затвердження їх педагогічною радою

Створення моделі компетентнісного вчителя

Заступник директора школи  з науково- методичної роботи,

Вересень 2019 р. – вересень 2020 р.

Презентація моделей і затвердження їх педагогічною радою

Створення умов для розв’язання поставлених тактичних завдань роботи школи на основі діагностування програми «Проектування особистісного розвитку учнів» і розроблених моделей компетентнісного учня початкової, середньої та старшої школи

Адміністрація школи

Листопад 2019 -2020 н.р.

Публікація збірника «Компетентнісно орієнтований підхід до навчально-виховного процесу в школі»

Моніторинг професійної компетентності вчителів щодо готовності до впровадження компетентнісно орієнтованого підходу

Заступник директора школи  з науково- методичної роботи

Лютий 2020

Методичний бюлетень

Розробка моделей уроків, орієнтованих на формування ключових компетентностей учнів

Заступник директора школи  з науково- методичної роботи, керівники МО

Вересень 2020 р. – березень 2021 р.

Презентація моделей і прийняття рішення щодо їх упровадження педагогічною радою

Упровадження педагогічної інновації в навчально-виховний процес

Адміністрація школи

2020– 2021 н.р.

 

Моніторинг ефективності впровадження розроблених компетентнісно орієнтованих моделей уроків

Заступник директора школи  з науково- методичної роботи

Лютий 2021 р.

Методичний бюлетень

Аналіз проблем упровадження компетентнісно орієнтованого підходу

Заступник директора школи  з науково- методичної роботи, керівники МР

Січень 2022 р.

Методичні рекомендації

Психолого-педагогічний семінар « Розвиток життєвих компетентностей учнів як ціннісних орієнтацій навчальної діяльності»

Заступник директора школи  з науково- методичної роботи, практичний психолог

2020 – 2021 н.р.

Методичні рекомендації

Семінар класних керівників «Розвиток соціальної компетентності школяра як основа успіху й самовдосконалення особистості»

Заступник директора школи з виховної    роботи

2021-2022 н.р.

Методичні рекомендації

Вивчення питання ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей як основи розвитку загальнолюдських соціально-комунікативних компетентностей

Заступник директора школи з виховної    роботи

Жовтень 2021 р.

Рішення педагогічної ради

Визначення механізмів упровадження компетентнісно орієнтованої системи навчання й виховання в початковій школі

Керівник МО вчителів початкової школи, заступник директора школи з навчально-виховної роботи

Березень 2022 р.

Рішення педагогічної ради

Розробка особистісної освітньої траєкторії вчителя та учня в умовах упровадження компетентнісно орієнтованої системи навчання й виховання в школі

Заступник директора школи  з науково- методичної роботи

Січень 2022 р.

Пам’ятка щодо створення власного педагогічного досвіду з упровадження компетентнісно орієнтованої системи навчання й виховання в школі

Створення власного досвіду педагогічного колективу школи через діяльність

Заступник директора школи  з науково- методичної роботи, керівники МО

2021-2022 н.р.

Публікація збірки перспективного педагогічного досвіду вчителів школи

 

Психолого-педагогічний семінар                    «Психолого-педагогічні умови компетентнісно орієнтованої освіти у творчих надбаннях учителів школи»

Заступник директора школи  з науково- методичної роботи, практичний психолог

2022-2023 н.р.

Методичні рекомендації

Семінар класних керівників «Розвиток загальнокультурних компетентностей школярів у процесі підготовки й проведення колективних творчих справ»

Заступник директора з виховної роботи

2022-2023 н.р.

Методичні рекомендації

Вивчення питання ціннісного ставлення особистості до суспільства й держави – шлях до розвитку патріотизму, національної свідомості, правосвідомості та політичної  культури школяра

Заступник директора з виховної роботи

Жовтень 2022 р.

Рішення педагогічної ради

Визначення потенціалу домінант компетентнісно орієнтованої системи навчання й виховання в початковій школі як підґрунтя життєвих компетентностей школярів

Керівник МО вчителів початкової школи, заступник директора з навчально- виховної роботи

Березень 2023 р.

Рішення педагогічної ради

Семінар-практикум «Реалізація життєвого потенціалу профільної школи як основи ключових компетентностей учнів»

Заступники директора з науково-методичної та навчально-виховної роботи

Січень 2023 р.

Методичні рекомендації

Психолого-педагогічний семінар «Життєтворчість особистості: концепція,досвід, проблеми"

Заступник директора школи з науково-методичної роботи, практичний психолог

2022-2023 н.р.

Методичні рекомендації

Семінар класних керівників « Виховна взаємодія вчителя та учня – основа реалізації компетентнісно орієнтованого виховного простору школи»

Заступник директора школи з виховної роботи

20122-2023н.р.

Методичні рекомендації

Вивчення питання ціннісного ставлення особистості до праці, природи та мистецтва – важлива складова змісту виховної системи школи

Заступник директора школи з виховної роботи

Жовтень 2022 р.

Рішення педагогічної ради

Визначення рівня сформованості життєвих компетентностей молодших школярів

Керівник МО вчителів початкової школи, заступник директора з навчально-виховної роботи

Березень 2022 р.

Рішення педагогічної ради

Моніторинг роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою школи

Заступник директора з науково-методичної роботи

Грудень 2022 р. – лютий 2023 р.

Методичні рекомендації

Моніторинговий аналіз роботи педагогічного колективу над науково- методичною проблемною темою школи

Заступник директора з науково- методичної роботи

Березень 2023 р.

Рішення педагогічної ради

Підсумковий

Узагальнення педагогічного досвіду щодо впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес

Заступник директора з науково-методичної роботи, керівники МО

Березень 2023 р.

Видання збірки

 

Методичний фестиваль педагогічних інновацій в аспекті компетентнісно орієнтованої освіти

Заступник директора з науково- методичної роботи

Квітень 2023 р.

Презентація «Хроніка подій»

 

Розробка моделі компетентнісно орієнтованого навчання й виховання

Заступник директора з науково- методичної роботи

Березень 2023 р.

Презентація